Pri nákupe nad 50€ máte dopravu zadarmo!

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov

Tieto údaje potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.

Správcom osobných údajov poskytnutých na účely plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

  • Spoločnosť/meno a priezvisko: Daniel Kroček
  • Sídlo/príslušnosť: Kurzova 2222/16, 155 00, Praha 13
  • IČ: 14181088
  • Telefón:+420 735 040 590
  • E-mail: info@pravecaje.cz

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ spracovania

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následného plnenia (vybavenie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a dodania tovaru) a prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamácie) bude správca spracúvať a uchovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Právnym základom spracovania osobných údajov je:

v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb. 

Kategórie príjemcov/prijímateľov osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne žiadnym iným subjektom okrem nasledujúcich spracovateľov:

(a) zmluvný dopravca, ktorého si kupujúci zvolil v objednávkovom formulári na účely dodania tovaru, zoznam dopravcov je k dispozícii tu a údaje budú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom spracovania je v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v zistení spokojnosti kupujúceho s nákupom u prevádzkovateľa. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a vykonáva sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený použiť zaslanú e-mailovú adresu výlučne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle podmienok programu Overené zákazníkmi, ktoré sú k dispozícii tu: sluzby.heureka.cz/pomoc/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Kupujúci môže kedykoľvek namietať proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, a to tak, že odmietne ďalšie dotazníky prostredníctvom odkazu v e-maile obsahujúcom dotazník. V prípade námietky sa dotazník kupujúcemu už nezasiela.
c) ďalší sprostredkovatelia osobných údajov, ktorými sú osoby podieľajúce sa na realizácii platieb podľa zmluvy, poskytujúce služby prevádzky e-shopu a iné služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu, poskytujúce marketingové a účtovné služby.

Doba skladovania

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyzdvihnutie a dodanie tovaru) a po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) alebo po dobu poskytnutej zmluvnej záruky.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že správca je povinný v zmysle § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Z. z.) uchovávať daňové doklady 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (t. j. pri nákupe tovaru v priebehu roka 2018 je potrebné faktúru uchovávať do konca roka 2028). Daňový doklad obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu, e-mail a telefónne číslo.

Práva kupujúceho v súvislosti s osobnými údajmi

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má kupujúci právo:
(a) prístup k osobným údajom, ktorý spočíva v práve získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak áno, získať prístup k takýmto osobným údajom a k informáciám definovaným v článku 15 GDPR;
(b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a s prihliadnutím na účely spracúvania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;
c) na vymazanie ("právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje týkajúce sa kupujúceho, akonáhle už nie sú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ neexistuje iný právny dôvod na ďalšie spracúvanie;
d) obmedziť spracúvanie osobných údajov v prípadoch definovaných v článku 18 GDPR;
e) na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
f) namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

Na požiadanie poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie o opatreniach, ktoré boli v každom prípade prijaté, a to do 15 dní od prijatia žiadosti.

Okrem prvej kópie spracúvaných osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatne aj druhú kópiu, ak o to kupujúci požiada, ak uplatní svoje právo na prístup k osobným údajom.

V prípade akýchkoľvek pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je dozorným orgánom v tejto oblasti, a podať sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie a údaje neregistrovaných kupujúcich použije na plnenie predmetu zmluvy.